Språk: Bokmål / Nynorsk / English

   Kontraster: Normal | Hvit på svart | Svart på hvit | AAA
logo

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemndsbehandlingen er gratis. Nemnda dekker ikke partenes advokatutgifter i henhold til forvaltningsloven § 36. 

Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av ombudet. En part som er uenig i ombudets uttalelse kan bringe saken inn for nemnda. Ombudet kan også bringe saker inn for nemnda, dersom en av partene ikke retter seg etter ombudets uttalelse.

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker.


Vedtak og uttalelser
Sak 45/2015 Vedtak

Saken gjelder Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse om avvisning av 4. mai 2015. (Ombudets ref. 13/1902). Nemnda har konkludert med at klagen på Likestillings- og diskrimineringsombudets vedtak om avvisning tas ikke til følge. 

Les mer...
Sak 1/2015 Vedtak

Saken gjelder klage over Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 11. desember 2014. (Ombudets ref. 13/1652). Spørsmålet er om B handlet i strid med forbudet mot graviditetsdiskriminering i likestillingsloven overfor A. Nemnda konkluderte med at forholdet ikke var i strid med loven. 

Les mer...
Flere vedtak og uttalelser

KONTAKTINFO: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Besøksadresse: Karl Johans gate 7 | Postadresse: Postboks 8049 Dep. 0031 Oslo
Telefon: 24 15 59 90 | E-postpost@diskrimineringsnemnda.no

Design: Furoredesign.no | Webløsning: Seria.no