Språk: Bokmål / Nynorsk / English

   Kontraster: Normal | Hvit på svart | Svart på hvit | AAA
logo

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemndsbehandlingen er gratis. Nemnda dekker ikke partenes advokatutgifter i henhold til forvaltningsloven § 36. 

Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av ombudet. En part som er uenig i ombudets uttalelse kan bringe saken inn for nemnda. Ombudet kan også bringe saker inn for nemnda, dersom en av partene ikke retter seg etter ombudets uttalelse.

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker.


Vedtak og uttalelser
Sak 50/2015-2 Uttalelse

Saken reiser spørsmål om utlendingsforskriftens (FOR-2009-10-15-1286) bestemmelser knyttet til utlendingsloven § 58 (lov nr. 35/2008), som gjelder krav til underhold ved familieinnvandring, er utformet på en diskriminerende måte overfor likekjønnede par, jf. diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 (lov nr. 58/2013). (Ombudets ref. 14/425). Nemnda konkluderte med at Utlendingsforskriftens (FOR-2009-10-15-1286) bestemmelser knyttet til utlendingsloven § 58 (lov nr. 35/2008), som gjelder krav til underhold ved familieinnvandring, er ikke utformet i strid med diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 (lov nr. 58/2013).

 

 

 

Les mer...
Sak 51/2015 Uttalelse

Saken gjelder klage over Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 27. mai 2015. (Ombudets ref. 14/435). Spørsmålet er om Utlendingsnemnda handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering overfor A, jf. diskrimineringsloven om seksuell orientering § 5 (lov nr. 50/2013). Nemnda konkludert med at forholdet ikke var i strid med loven.

Les mer...
Flere vedtak og uttalelser

KONTAKTINFO: Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Besøksadresse: Karl Johans gate 7 | Postadresse: Postboks 8049 Dep. 0031 Oslo
Telefon: 24 15 59 90 | E-postpost@diskrimineringsnemnda.no

Design: Furoredesign.no | Webløsning: Seria.no